Polityka prywatności

 1. Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego, dostępnego pod adresem: www.mspark.ac („Serwis”).
 2. Właścicielem Serwisu i Administratorem Danych Osobowych jest KnowledgeHub Akcelerator sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000720614, NIP: 1182167372, REGON: 369559655, zwana dalej „KnowledgeHub Akcelerator”.
 3. Dane osobowe zbierane przez KnowledgeHub Akcelerator za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym również ogólnym rozporządzeniem RODO.
 4. KnowledgeHub Akcelerator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających Serwis.

CEL, ZAKRES I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

 1. KnowledgeHub Akcelerator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, które posiadają zdolność prawną, określanych na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności Użytkownikami Serwisu.
 2. Dane osobowe Użytkowników Serwisu są zbierane w przypadku korzystania z usługi formularza kontaktowego w Serwisie (dostępnego w zakładce „Zgłoś się”) w celu zgłoszenia projektu („Usługa formularza kontaktowego”). Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. W przypadku skorzystania z Usługi formularza kontaktowego w celu zgłoszenia projektu Użytkownik Serwisu podaje następujące dane:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres e-mail i numer telefonu;
  3. informacje o reprezentowanym przez niego projekcie (m.in. nazwę, stronę internetową, opis projektu wraz z załącznikiem w postaci prezentacji).
 4. Podczas korzystania z Serwisu mogą być zbierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu.
 5. Przekazanie danych osobowych do KnowledgeHub Akcelerator podczas korzystania z Serwisu jest dobrowolne.
 6. Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. KnowledgeHub Akcelerator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

UDOSTĘPNIANIE I RETENCJA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkownika Serwisu mogą być przekazywane dostawcom usług, z których korzysta KnowledgeHub Akcelerator przy prowadzeniu Serwisu. W przypadku przekazania danych dostawcy, odbywa się to zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO, a więc na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego, które podlegają prawu Unii Europejskiej lub prawu państwa członkowskiego.
 2. KnowledgeHub Akcelerator korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie KnowledgeHub Akcelerator. Mogą to być m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w serwisie internetowym.
 3. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 4. Przewidywanymi odbiorcami danych osobowych Użytkowników Serwisu mogą być również:

  GroupM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-593), przy ulicy Żaryna 2B, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000221632, REGON: 015805930, posługującą się w obrocie gospodarczym numerem identyfikacji podatkowej NIP: 107-00-11-825

  Mediacom Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 24, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000050676, o kapitale zakładowym w wysokości 52 800 zł, posługującą się numerem NIP 525-13-47-382 oraz numerem REGON 012576096

  Mindshare Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-593) przy ul. Żaryna 2 B Budynek C, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076677, posługującą się numerem NIP 525-22-25-250 oraz numerem REGON 016045562

  Wavemaker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-593) przy ul. ul. Żaryna 2B, Budynek D, 02-593, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000058177, posługującą się numerem NIP 525-21-94-029 oraz numerem REGON 016369046
  w celach związanych z prowadzeniem akcji akceleracyjnych, w tym promocyjnych, marketingowych i sprzedażowych.

 5. KnowledgeHub Akcelerator nie planuje przekazywania danych osobowych do państw trzecich. W przypadku gdy zajdzie taka konieczność odbędzie się to w sposób bezpieczny. W tym zakresie KnowledgeHub Akcelerator będzie opierał się na:
  1. standardowych klauzulach umownych przyjętych w ramach Unii Europejskiej (dotyczą one przekazywania danych przez podmiot w granicach UE poza Europejski Obszar Gospodarczy celem zapewnienia zgodności z unijnymi przepisami o ochronie danych);
  2. umowie EU-US Privacy Shield (Tarcza Prywatności), która chroni dane osobowe przekazywane do Stanów Zjednoczonych.
 6. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika Serwisu przetwarzane są tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres niezbędny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 7. W przypadku skierowania żądania KnowledgeHub Akcelerator udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH WYNIKAJĄCE Z RODO

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 1. żądania dostępu do dotyczących jej danych, które znajdują się w posiadaniu KnowledgeHub Akcelerator, a także do informacji m.in. o celach przetwarzania, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
 2. sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 3. usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 4. w sytuacjach prawem przewidzianych – żądania ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych osobowych;
 5. przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od KnowledgeHub Akcelerator w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych KnowledgeHub Akcelerator – na potrzeby własne lub innego administratora danych;
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych
  osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu KnowledgeHub Akcelerator;
 7. w sytuacjach prawem przewidzianych – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
 8. wycofania swojej zgody w dowolnym czasie, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody;
 9. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Na podstawie art. 37 ust. 1 RODO w KnowledgeHub Akcelerator wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.
W celu umożliwienia kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych należy wysłać wiadomość e-mail adres: hello@mspark.ac
Jednocześnie informujemy, że kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy również poprzez adres korespondencyjny :

KnowledgeHub Akcelerator sp. z o.o.
ul. Grzybowska 62
00-844 Warszawa

INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

 1. Serwis wykorzystuje pliki „cookies” (pojedyncze pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu Użytkownika Serwisu, których odczytanie jest możliwe jedynie przez Serwis lub użytkownika urządzenia; Serwis nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika), które pozwalają na zapamiętanie wybranych informacji o Użytkownikach Serwisu i ich preferencjach. Pliki „cookies” oraz adres IP, za pomocą którego „cookies” zostało zapisane na danym urządzeniu, nie są wiązane z konkretnymi osobami fizycznymi. Za ich pomocą nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe, a jedynie informacje pozwalające na:
  1. personalizację wyświetlanych w Serwisie informacji i zaprezentowanie treści dostosowanej do potrzeb Użytkownika Serwisu;
  2. tworzenie statystyk oglądalności podstron portalu.
 2. Serwis używa dwóch rodzajów ciasteczek:
  1. sesyjnych, które pozostają na urządzeniu Użytkownika Serwisu, aż do opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej,
  2. stałych, które pozostają na urządzeniu Użytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika Serwisu.
 3. Użytkownik Serwisu ma możliwość wyłączenia obsługi plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej.